Kursy

Kursy rozpoczynaj si zgodnie z datami wpisanymi na stronie startowej.
W zwizku z bardzo duym zainteresowaniem kursami w naszej szkole jazdy informujemy, e ilo miejsc na kady kurs jest ograniczona.
Serdecznie zapraszamy!!!
Instruktorzy szkolcy kandydatów na kierowców w Wyszej Szkole Jazdy maj dowiadczenie zdobyte w kilku toruskich orodkach nauki jazdy. Dziki temu znaj róne techniki szkolenia i mobilizowania do nauki, wiedz jak pracowa z osobami, które pocztkowo wykazuj mniejsze predyspozycje do kierowania pojazdami. Osoby prowadzce szkolenie dobieraj form nauki jak najbardziej odpowiedni do danej osobowoci kursanta, dostosowan do Jego temperamentu i charakteru. 

SpokoSpokojne tumaczenie, indywidualne podejcie do kursanta i due dowiadczenie s podstawowymi zasadami, jakimi kierujemy si w szkoleniu.Spoko

 

Nasze kursy s adresowane do osób chccych zdoby prawo jazdy kat. B.

 

Szkolenie teoretyczne kandydatów na kierowców odbywa si w sali wykadowej mieszczcej si w centrum Torunia przy Rynku Nowomiejskim 16/4. Dziki takiemu usytuowaniu atwy dojazd na zajcia teoretyczne maj osoby spoza Torunia, ze wzgldu na niedu odlego do przystanku autobusowego, dworca PKS i PKP. 

W czasie trwania kursu suchacze mog korzysta ze stanowiska komputerowego z zainstalowan przykadow baz pyta, które wyposaone jest w klawiatur stosowan w Wojewódzkim Orodku Ruchu Drogowego do zdawania egzaminu pastwowego. Nabycie dowiadczenia w czasie trwania kursu w sposobie zdawania egzaminu teoretycznego eliminuje stres na egzaminie pastwowym zwizany nieznajomoci obsugi komputera. 

Szkolenie praktyczne jest realizowane na nowych, klimatyzowanych samochodach TOYOTA YARIS, które daj odpowiedni komfort szkolenia. 


Oprócz szkolenia podstawowego oferujemy Pastwu take: 

  • szkolenie podstawowe ze zwikszon iloci godzin szkolenia praktycznego w atrakcyjnych cenach wyszczególnionych w zakadce "Cennik";

  • szkolenie uzupeniajce;

  • kursy ekspresowe realizowane w cztery tygodnie (termin zakoczenia zaj uzaleniony jest od dyspozycji kursanta);

  • kady kursant rozpoczynajcy kurs na prawo jazdy lub kurs dodatkowy teoretyczny otrzymuje w cenie kursu pomoce dydaktyczne uatwiajce przyswajanie wiedzy i powtarzanie materiau realizowanego w czasie zaj teoretycznych.